1 . NGHỊ ĐỊNH VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Số hiệu: Số: 52/2013/NĐ-CP

Ngày ban hành: 16/05/2013

Số hiệu: Số: 85/2021/NĐ-CP

Ngày ban hành: 25/09/2021

2. LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

Số hiệu: Số: 51/2005/QH11

Ngày ban hành: 29/11/2005

3. BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Số hiệu: Số:45/2019/QH14

Ngày ban hành: 20/11/2019

4. BỘ LUẬT DÂN SỰ

Số hiệu: Số: 91/2015/QH13

Ngày ban hành: 24/11/2015

5. NGHỊ ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ

Số hiệu: 30/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành: 05/03/2020